vinafor.com.vn
Đang tải dữ liệu...
 Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Lĩnh vực hoạt động  |   Sản phẩm dịch vụ  |   Liên hệ  |   Nội bộ  |   English
Search

Công đoàn

   
05:56' PM - Thứ năm, 29/05/2008

CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIÊT NAM

I. GIỚI THIỆU CHUNG

1. THÀNH LẬP:

Công đoàn Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam được thành lập theo quyết định số: 31 QĐ/CĐN ngày 04/6/1997 của Công đoàn NN & PTNT Việt Nam.

Công đoàn Tổng công ty Lâm nghiệp là tổ chức công đoàn cấp trên trực tiếp của các CĐCS tại Cơ quan Tổng công ty và các đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty đóng trên địa bàn cả nước.

Công đoàn Tổng công ty Lâm nghiệp có tư cách pháp nhân, có các quyền và nghĩa vụ dân sự theo luật định, có con dấu, có tài sản, được mở tài khoản tại ngân hàng, được tổ chức và hoạt động theo luật pháp Việt Nam, theo Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

2. NHIỆM VỤ:

Nhiệm vụ của Công đoàn Tổng công ty được ghi tại Điều II của Quyết định số 31 QĐ/CĐN ngày 04/6/1997 của Công đoàn NN&PTNT Việt Nam và Điều 24 của Điều lệ Công đoàn Việt Nam:

a. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Triển khai thực hiện các chỉ thị , nghị quyết, chủ trương công tác của Công đoàn cấp trên và nghị quyết đại hội Công đoàn Tổng công ty;
b. Tham gia với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty về quy hoạch, kế hoạch và mục tiêu phát triển kinh tế của Tổng công ty, tham gia xây dựng và kiểm tra giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế, chế độ tiền lương, tiền thưởng và các quy định có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVC-LĐ trong Tổng công ty;
c. Phối hợp với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức đại hội công nhân, viên chức; đại diện cho đoàn viên, CNVC-LĐ ký Thoả ước lao động tập thể với Tổng giám đốc Tổng công ty phù hợp các quy định của pháp luật, tham gia các hội đồng của Tổng công ty để giải quyết các vấn đề có liên quan đến CNVC-LĐ;
d. Chỉ đạo các Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Tổng công ty thực hiện các hình thức tham gia quản lý, thực hiện pháp luật lao động và Luật Công đoàn, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; giáo dục theo đặc điểm ngành, nghề, hướng dẫn công tác bảo hộ lao động, BHXH, BHYT và các chế độ, chính sách ngành nghề khác;
đ. Quyết định thành lập hoặc giải thể các Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Tổng công ty. Thực hiện công tác cán bộ theo sự phân cấp của Công đoàn cấp trên, chỉ đạo xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh;
e. Tiếp nhận ý kiến tham gia và chỉ đạo của các Liên đoàn Lao động địa phương, Công đoàn khu công nghiệp đối với các Công đoàn cơ sở, Công đoàn cơ sở thành viên của Tổng công ty đóng trên địa phương, thực hiện các nội dung nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công đoàn.

3. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG

Mục tiêu hoạt động của Công đoàn Tổng công ty là thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

a. Chỉ đạo các CĐCS trực thuộc thực hiện các nghị quyết của công đoàn cấp trên và cấp mình;
b. Vận động cán bộ CNVC-LĐ thi đua lao động giỏi, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị;
c. Tuyên truyền, giáo dục cho CNVC-LĐ về ý thức chính trị, về giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn;
d. Đại diện cơ sở và người lao động tham gia với chính quyền đồng cấp những vấn đề liên quan đến nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền và lợi ích hợp phấp của người lao động;
đ. Chăm lo đến đời sống vật chất và đời sống tinh thần của người lao động.

Trang:  1/2  1   2   »
Số lượt đọc:  2402  -  Cập nhật lần cuối:  11/07/2008 11:35:44 AM
Liên kết web
 Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Lĩnh vực hoạt động  |   Sản phẩm dịch vụ  |   Liên hệ  |   Nội bộ  |   English