vinafor.com.vn
Đang tải dữ liệu...
 Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Lĩnh vực hoạt động  |   Sản phẩm dịch vụ  |   Liên hệ  |   Nội bộ  |   English
Search

Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án, đầu tư xây dựng công trình

Nguyễn Đan Ngọc - Phòng ĐTXDCB   
12:00' AM - Thứ ba, 10/11/2009

Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định số 83/2009/NĐ- CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Nghị định này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2009.

Nghị định sửa đổi, bổ sung có rất nhiều điểm mới về đầu tư, xây dựng công trình như: Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước kể cả các dự án thành phần, Nhà nước quản lý toàn bộ quá trình đầu tư xây dựng từ việc xác định chủ trương đầu tư, lập dự án, quyết định đầu tư, lập thiết kế, dự toán, lựa chọn nhà thầu, thi công xây dựng đến khi nghiệm thu, bàn giao và đưa công trình vào khai thác sử dụng;

Người quyết định đầu tư có trách nhiệm bố trí đủ vốn theo tiến độ thực hiện dự án, nhưng không quá 3 năm đối với dự án nhóm C, không quá 5 năm đối với dự án nhóm B;

Người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định dự án trước khi phê duyệt.

Đơn vị đầu mối thẩm định dự án có trách nhiệm gửi hồ sơ dự án để lấy ý kiến của cơ quan quản lý ngành, cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng và các cơ quan liên quan đến dự án để thẩm định dự án.

Trong thời gian không quá 45 ngày làm việc đối với dự án quan trọng quốc gia, 20 ngày làm việc đối với dự án nhóm A, 15 ngày làm việc đối với dự án nhóm B và 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm C, các cơ quan liên quan phải xem xét hồ sơ dự án. Quá thời hạn nêu trên, nếu không có ý kiến thì được coi như đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về lĩnh vực quản lý của mình.

Khác với Nghị định 12/2009/NĐ-CP, Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định, khi có một trong 3 trường hợp: bị ảnh hưởng bởi thiên tai như động đất, bão, lũ, lụt, sóng thần, hỏa hoạn, địch họa hoặc sự kiện bất khả kháng khác; xuất hiện các yếu tố đem lại hiệu quả cao hơn cho dự án; khi quy hoạch xây dựng thay đổi trực tiếp ảnh hưởng đến địa điểm, quy mô, mục tiêu của dự án, chỉ những dự án đầu tư xây dựng công trình có sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên mới được điều chỉnh dự án.

Nghị định sửa đổi, bổ sung này cũng quy định rõ hơn về thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của các cấp chính quyền.

Xem chi tiết Nghị định số 83/2009/NĐ- CP

Số lượt đọc:  7827  -  Cập nhật lần cuối:  17/11/2009 01:36:15 PM
Liên kết web
 Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Lĩnh vực hoạt động  |   Sản phẩm dịch vụ  |   Liên hệ  |   Nội bộ  |   English