Giới thiệu

Quá trình phát triển

       Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (Vinafor) được thành lập năm 1995 trên cơ sở sáp nhập 10 Tổng công ty trực thuộc Bộ Lâm nghiệp cũ, nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hoạt động chính trong lĩnh vực trồng, bảo vệ rừng và chế biến lâm sản với quy mô hoạt động trên toàn quốc.
Năm 1997, Tổng công ty được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng là Doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt.
Ngày 25/11/2009 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Quyết định số 3390/QĐ-BNN phê duyệt Đề án chuyển đổi Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ - Công ty Con với Công ty Mẹ là Công ty TNHH một thành viên với 28 ngành nghề khác nhau, tiêu chí hoạt động chính của Tổng công ty là: "Từ trồng rừng đến sản phẩm" với mục tiêu kinh tế xã hội môi trường, trong đó lấy mục tiêu kinh tế làm trọng tâm.

IMG_7008-rs.jpg

Các đồng chí Lãnh đạo Tổng công ty
chụp ảnh kỷ niêm nhân dịp 17 năm ngày thành lập Tổng công ty (04/10/2012)
 
Từ những ngày đầu thành lập đến nay, tập thể cán bộ, người lao động Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam luôn vững vàng tiến bước khẳng định vị trí của mình để xây dựng Tổng công ty ngày một lớn mạnh, phát triển cùng quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 
web-fix.jpg
 
Toàn thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam
chụp ảnh kỷ niêm nhân dịp 20 năm ngày thành lập Tổng công ty (04/10/2015)
 

Các thành tựu chính