Organizational structure

Management Boart

 Mr--Cuong-web-fix.jpg

Ông Phí Mạnh Cường
Thành viên HĐTV 
Tổng giám đốc

Ms-Mai-web-fix.jpg

 

Mr-Mai-web-fix.jpg

Bà Ngô Thị Thúy Mai
Phó Tổng giám đốc
 Ông Nguyễn Trung Kiên
Phó Tổng giám đốc
Ông Hà Xuân Mai
Phó Tổng giám đốc
Others article

The achievements