Sơ đồ tổ chức

Ban điều hành

 A-Cuong-ok.jpg

Ông Phí Mạnh Cường
Thành viên HĐQT
Tổng giám đốc


Ms-Mai-web-fix.jpg

A-Mai--4-.jpg

A-Dung.jpg

A-Kien.jpg 

Bà Ngô Thị Thúy Mai
Phó Tổng Giám đốc
Ông Hà Xuân Mai 
Phó Tổng Giám đốc 
Ông Bùi Quang Dũng
Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Trung Kiên
Phó Tổng Giám đốc 
Các bài viết khác

Các thành tựu chính