Các phòng ban chức năng

Phòng Thị trường và Kinh doanh Xuất nhập Khẩu

Ông Phạm Hải Anh
Trưởng phòng

 CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA PHÒNG TT&KDXNK:

Là đơn vị chuyên môn tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty trong các lĩnh vực:

- Định hướng chiến lược hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của Tổng công ty; 
- Tổ chức và quản lý công tác thị trường, tìm thị trường xuất nhập khẩu cho Tổng công ty và các đơn vị thành viên;
- Xây dựng chính sách thương nhân;
- Chỉ đạo, theo dõi, quản lý công tác xuất nhập khẩu và thực hiện công tác nghiệp vụ ngoại thương và chỉ đạo các chương trình sản xuất theo hợp đồng lớn của Tổng công ty với các đối tác;
- Thực hiện các công việc do Lãnh đạo Tổng công ty giao phó.

Các bài viết khác

Các thành tựu chính