Văn bản

Thông tư hướng dẫn thiết kế khai thác chọn gỗ rừng tự nhiên

25/03/2014
Ngày 31/12/2009 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 87/2009/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn thiết kế khai thác chọn gỗ rừng tự nhiên  Đối tượng áp dụng là các lâm trường, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ, doanh nghiệp kinh doanh lâm nghiệp, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn được Nhà nước giao rừng có khai thác chính gỗ rừng tự nhiên; các đơn vị có chức năng thiết kế khai thác và các cơ quan quản lý nhà nước về lâm nghiệp ở trung ương và địa phương.
Các bài viết khác

Các thành tựu chính