Vietnamese English

TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Cơ cấu cổ phẩn

Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 21/09/2017
Cổ đông Số lượng cổ đông Số lượng cổ phần Tỷ lệ (%)
I. Cổ đông trong nước 850 350.000.000 100%
* Cá nhân 845 12.845.000 3.670%
* Tổ chức 5 349.811.000 99.946%
   - Cổ đông Nhà nước 51%
   - Tập đoàn T&T 40%
   - Khác 5.276%
II. Cổ đông nước ngoài 0 0 0%
* Cá nhân 0 0 0%
* Tổ chức 0 0 0%
III. Cổ phiếu quỹ 0 0 0%
Tổng 850 350.000.000 100%
Biểu đồ cổ đông trong nước