Vietnamese English

TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM LẦN THỨ VII, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ ỦY BAN, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

29/04/2020
Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch số 188-KH/ĐU ngày 31/3/2020 của Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp v/v tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;
Để chào mừng Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam lần thứ VII, hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) lần thứ I; Đảng ủy Tổng công ty ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

* Đợt 1: Trước đại hội, xuyên suốt quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ Tổng công ty.  
- Tuyên truyền về công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ TCT:
- Chủ đề đại hội: Phát huy truyền thống Đoàn kết, Dân chủ, Đổi mới, Sáng tạo; tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam phát triển bền vững”
- Tuyên truyền về các hoạt động của Đảng bộ TCT
- Tuyên truyền về chủ đề Đảng bộ Tổng công ty 25 năm hình thành và phát triển
- Tổ chức các Chi bộ thi tìm hiểu về Đảng với 2 chuyên đề (có văn bản riêng).
+ Chuyên đề 1: Vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam trong 35 năm đổi mới, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.
+ Chuyên đề 2: Đảng bộ Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam 25 năm hình thành và phát triển.
- Tuyên truyền về Đảng bộ Tổng công ty qua 25 năm lãnh đạo, phối hợp chỉ đạo về chiến lược phát triển lâm nghiệp của Tổng công ty, những thành tựu đã đạt được, những khó khăn, hạn chế và bài học kinh nghiệm… qua các nhiệm kỳ.

* Đợt 2: Trong thời gian Đại hội Đảng bộ Tổng công ty (dự kiến 11, 12/5/2020);

Tổng duyệt chương trình Văn nghệ chào mừng của Đoàn thanh niên Tổng công ty tại Đại hội

- Đây là cao điểm của đợt tuyên truyền, tập trung tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội Đảng bộ TCT; đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo, tích cực thảo luận, góp ý các dự thảo văn kiện Đại hội và hoàn thành nhiệm vụ đảng viên dự đại hội.
- Tuyên truyền về công tác chuẩn bị của Đại hội Đảng bộ Tổng công ty: Cập nhật thường xuyên chương trình kế hoạch tổ chức đại hội trên trang Website Vinafor và các khu vực làm việc của Tổng công ty; sử dụng các pano, khẩu hiệu, khánh tiết đại hội trong hội trường và khu vực đại hội
- Tuyên truyền thành tựu kết quả nổi bật của Đảng bộ TCT trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, các thành tích trong quá trình cổ phần hóa, tái cơ cấu Tổng công ty.
- Đoàn Thanh niên tuyên truyền thông qua chương trình văn nghệ chào mừng của Đoàn Thanh niên TCT tại Đại hội Đảng bộ Tổng công ty.
- Tuyên truyền về không khí phấn khởi thi đua, tích cực lao động, công tác của cán bộ đảng viên và người lao động Tổng công ty chào mừng Đại hội; Tuyên truyền những điển hình tiên tiến trong lao động SXKD và các mặt công tác, nỗ lực phấn đấu vượt mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao của đơn vị, của Tổng công ty.

* Đợt 3: Từ sau Đại hội Đảng bộ Tổng công ty đến Đại hội Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp lần thứ I nhiệm kỳ 2020-2025 hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
* Tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng bộ Tổng công ty
- Tuyên truyền kết quả, Nghị quyết Đại hội VII Đảng bộ TCT; Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, nhiệm kỳ 2020-2025
- Tập trung tuyên truyền các nội dung: Ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XIII của Đảng; Chủ đề, phương châm, kết quả Đại hội.  
- Tuyên truyền các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp lần thứ I nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan TW và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
- Xây dựng 01 bộ panô ảnh về công tác xây dựng Đảng và quá trình SXKD của Tổng công ty để tham gia trưng bày phục vụ công tác tuyên truyền tại Đại hội Đảng bộ Ủy ban lần thứ I 
- Tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng để từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ đảng viên tham gia các hoạt động thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp.
* Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn lần thứ I.
-Tuyên truyền về Đảng bộ Ủy ban xuyên suốt quá trình trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ Ủy ban lần thứ I nhiệm kỳ 2020-2025:
- Tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội I Đảng bộ Ủy ban, tập trung tuyên truyền các thành tựu kết quả nổi bật của Ủy ban trong việc quản lý vốn nhà nước tại các doanh nghiệp. 
- Treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích chào mừng Đại hội I Đảng bộ Ủy ban tại đơn vị, trụ sở Tổng công ty.
- Tham gia cung cấp tư liệu để xây dựng pa nô ảnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và sản xuất kinh doanh của Tổng công ty để tham gia trưng bày phục vụ công tác tuyên truyền của Đại hội Đảng bộ Ủy ban lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Lấy ý kiến đóng góp các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ I Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn NN tại DN và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
- Tuyên truyền Lễ khai mạc, bế mạc và kết quả Đại hội I Đảng bộ Ủy ban nhiệm kỳ 2020-2025.
- Tuyên truyền về thành tựu, kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cuả Đảng ủy và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
- Tuyên truyền, quán triệt về kết quả đại hội và quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp trong các kỳ sinh hoạt định kỳ của các chi bộ.
* Tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước cùng với Đại hội Đảng bộ Khối, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
- Tuyên truyền về các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước: 45 năm Ngày Chiến thắng 30-4 (1975-2020); 130 năm Ngày sinh nhật Bác Hồ 19/5 (1890-2020); 75 năm Cách mạng tháng Tám (19/8) và Quốc khánh 2/9 (1945-2020);… hòa chung với tinh thần phấn khởi chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
- Tuyên truyền những thành tựu nổi bật của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, những đóng góp của tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên qua 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011- 2020; kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2011- 2020; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển đất nước trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 và những năm tiếp theo.
- Tuyên truyền những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được vinh danh tại Đại hội thi đua yêu nước các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; những tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu trong các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIII của Đảng.

Toàn văn Kế hoạch Tuyên truyền


12.50
0  (-8.1%)
Kết thúc phiên
12.50
Giá tham chiếu
0
Khối lượng

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê truy cập

Số người online: 188
Tổng số truy cập: 3881307