Vietnamese English

TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam

01/11/2023

Cùng với việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống trở thành yêu cầu cấp thiết, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả với nhiều hình thức, biện pháp phù hợp. Ngày Pháp luật Việt Nam (ngày 09/11) là một trong những hình thức, biện pháp triển khai cụ thể nhằm đáp ứng yêu cầu đó. Ngày 09/11 hàng năm đã trở thành sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. 
Mục đích, ý nghĩa quan trọng của Ngày Pháp luật là để nhân dân thể hiện tinh thần tôn vinh các giá trị, vai trò đặc biệt quan trọng của Hiến pháp, pháp luật trong cuộc sống của mỗi con người và trong sự phát triển của quốc gia, sự hưng thịnh của dân tộc, đồng thời qua đó làm cho tinh thần thượng tôn pháp luật thực sự thấm sâu vào ý thức, hành vi, hoạt động của mọi người dân, của cơ quan, tổ chức và của toàn xã hội:
Thứ nhất, xây dựng niềm tin, tình cảm, thái độ ứng xử phù hợp với quy định của Hiến pháp và pháp luật: Pháp luật của nước ta đảm bảo nguyên tắc công bằng, minh bạch, ghi nhận, bảo vệ, bảo đảm quyền - lợi ích cho mỗi cá nhân và sự hài hòa các loại lợi ích trong xã hội. 
Thứ hai, đề cao giá trị con người, xây dựng nhân cách tạo nên sự bền vững của ý thức pháp luật, của kỷ cương, phép nước: Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm đề cao giá trị con người; đề cao ý thức làm chủ, tôn trọng kỷ luật, tự do trong khuôn khổ pháp luật; coi trọng các giá trị đạo đức tốt đẹp; ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, lòng yêu nước, xây dựng lối sống, nếp sống văn hoá; bồi dưỡng ý thức và năng lực phát huy giá trị văn hoá dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại.
Thứ ba, nâng cao hiệu quả xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
Thứ tư, hướng tới xây dựng nền văn hóa pháp lý: Để hình thành nền văn hóa pháp luật, cần phải xây dựng lối sống tôn trọng pháp luật. Lối sống theo pháp luật thể hiện một trạng thái thường xuyên, thường ngày, được tạo lập từ các ứng xử theo pháp luật ở mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh; không đơn thuần chỉ là một hành động nhất thời mà trở thành thói quen. 
Hiểu rõ tầm quan trọng của Ngày Pháp luật Việt Nam, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam như: tuyên truyền, phổ biến về mục đích và ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam tại các buổi sinh hoạt công đoàn, thông qua hệ thống áp phích, băng rôn tại Tòa nhà trụ sở cơ quan Tổng công ty; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; tích cực phổ biến nội dung các văn bản quy phạm pháp luật qua Bản tin pháp luật hàng tháng, đặc biệt là những quy định mới liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam, quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của người lao động, doanh nghiệp giúp cho toàn bộ cán bộ, nhân viên của Tổng công ty mở rộng kiến thức pháp luật và nâng cao trách nhiệm của bản thân trong việc thực thi pháp luật; thường xuyên tiến hành rà soát và ban hành các văn bản nội bộ để phù hợp với quy định pháp luật hiện hành... 
Ngoài việc phổ biến pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình, Tổng công ty còn tiến hành phổ biến pháp luật về lao động, môi trường, giao thông, về các vấn đề xử phạt vi phạm cũng như các nội quy, quy chế dưới các hình thức: đăng trên trang thông tin điện tử, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong hoạt động thực thi pháp luật... Thông qua đó, giúp cho toàn bộ cán bộ, công nhân viên của Tổng công ty có kiến thức pháp luật, nâng cao trách nhiệm của bản thân trong các mối quan hệ pháp luật, xã hội.
Việc tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam là một trong những điều kiện quan trọng thúc đẩy tiến trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Pháp luật chỉ có thể điều chỉnh tốt nhất hành vi khi được chấp hành một cách tự nguyện, thực sự trở thành nhu cầu tự thân, có ý thức của mỗi người.

Kết thúc phiên
Giá tham chiếu
Khối lượng

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê truy cập

Số người online: 90
Tổng số truy cập: 5372540