Vietnamese English
Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần

Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

27/04/2018
Ngày 26/4/2018, tại hội trường tầng 15 Tòa nhà Vinafor số 127 Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam –CTCP tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Đại hội bắt đầu lúc 8h15 dưới sự điều khiển của Ban Chủ tọa gồm:
- Ông Cao Văn Thùy, Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội.
- Ông Lương Minh Tuấn Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên
- Ông Phí Mạnh Cường Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc - Thành viên

Ảnh Ban Chủ tọa điều khiển Đại hội


Ông Lương Minh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017
và Kế hoạch hoạt động năm 2018​

Thay mặt Ban điều hành, ông Phí Mạnh Cường - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Ông Phí Mạnh Cường – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giảm đốc trình bày báo cáo kết quả SXKD năm 2017
và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018


Năm 2017, với sự theo dõi và chỉ đạo sát sao, kịp thời của Lãnh đạo Tổng công ty và sự nỗ lực phấn đấu của tất cả các đơn vị thành viên, Tổng công ty về cơ bản đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 mà Đại hội đồng cổ đông giao.
Tại Đại hội, Ban điều hành cũng trình bày nội dung các tờ trình về kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018, Phân phối lợi nhuận, Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, Lựa chọn đơn vị kiểm toán…
Đại hội cũng nhận được sự góp ý chân thành từ các cổ đông dự họp. Ông Phí Mạnh Cường - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc đã cảm ơn sự đóng góp quý báu của các cổ đông và làm rõ các ý kiến của cổ đông tham dự Đại hội.
Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP năm 2018 đã thông qua nhiều nội dung quan trọng sau: 
 * Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
 * Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2017 và các chương trình, mục tiêu nhiệm vụ năm 2018.
 * Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.
 * Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2018.
* Thông qua tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018.
* Thông qua sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.
* Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty.
* Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
* Thông qua kế hoạch niêm yết  cổ phiếu Tổng công ty tại Sở giao dịch chứng khoán.

Toàn cảnh Đại hội
Ông Cao Văn Thùy thay mặt cho HĐQT, Ban điều hành và toàn bộ CBCNV TCT hứa với Đại hội sẽ tập trung mọi nguồn lực hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2018 đã được thông qua.
Đại hội bế mạc lúc 11 h 45’ và thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại Đại hội:


Kết thúc phiên
Giá tham chiếu
Khối lượng

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê truy cập

Số người online: 74
Tổng số truy cập: 1116189