Vietnamese English

TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Tài liệu Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021, Nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần

30/03/2021


Tài liệu tải về đính kèm:
1. Chương trình nghị sự của Đại hội;
2. Quy chế làm việc tại Đại hội;
3. Phiếu biểu quyết
4. Phiếu bầu cử
5. Thẻ biểu quyết
6. Giấy xác nhận;
7. Giấy ủy quyền cổ đông cá nhân (tham khảo); 
8. Giấy ủy quyền cá nhân theo nhóm (tham khảo);
9. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty
9.1 Phụ lục sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty
10. Tờ trình phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty;
11. Tờ trình phê duyệt Quy chế hoạt động của HĐQT;
12. Tờ trình phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
13. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ 5 năm giai đoạn 2016 - 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm giai đoạn 2021 - 2026;
14. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và nhiệm kỳ (2016 - 2021); Định hướng hoạt động năm 2021 và nhiệm kỳ II (2021 - 2026);
15. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2020, nhiệm kỳ 2016 - 2020; Định hướng nhiệm vụ năm 2021 và nhiệm kỳ II (2021 - 2026);
16. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 (Công ty Mẹ + hợp nhất)
16.1 BCTC Công ty Mẹ;
16.2 BCTC Hợp nhất;
17. Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020;
18. Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao HĐQT (bao gồm cả Tổng giám đốc) và Ban kiểm soát năm 2021;
19. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2021;
20. Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026;
21. Mẫu tham khảo về đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026;
22. Danh sách thông tin ứng viên tham gia bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026;
23. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần


15.30
-0.70  (0%)
Kết thúc phiên
15.30
Giá tham chiếu
800
Khối lượng

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê truy cập

Số người online: 167
Tổng số truy cập: 3731315