Vietnamese English

TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN




Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 09/11/2020 sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật Việt Nam

04/11/2020
Triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020, ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – ngày 09/11 hàng năm đã trở thành sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Việc tổ chức ngày Pháp luật hằng năm với mục đích phổ biến, tuyên truyền pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, ý thức tự giác chấp hành, thực thi pháp luật vì tương lai của mỗi người và tiền đồ của đất nước.

Hiểu rõ tầm quan trọng của pháp luật đối với hoạt động của doanh nghiệp và thực hiện văn bản số 979/BTP-PBGDP ngày 19/03/2020 của Bộ Tư pháp và Công văn số 1812/UBQLV-PCKS ngày 22/10/2020 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần (Tổng công ty) đã thông qua các buổi sinh hoạt công đoàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục đích và ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11), lồng ghép quán triệt, thực hiện chủ trương, chính sách, nội dung các văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp… Cũng như thực hiện các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan về Ngày Pháp luật qua hệ thống áp phích, băng rôn, cờ phướn tại Tòa nhà trụ sở cơ quan Tổng công ty.
Thời gian qua, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam luôn tích cực phổ biến nội dung các văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là những quy định mới liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam, quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của người lao động, doanh nghiệp như: Bộ luật Lao động 45/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2019, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, Luật Đầu tư được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 15/11/2017, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019,… Ngoài việc phổ biến pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam còn tiến hành phổ biến pháp luật về lao động, môi trường, giao thông, về các vấn đề xử phạt vi phạm cũng như các nội quy, quy chế dưới các hình thức: đăng trên trang thông tin điện tử, đăng bản tin,… Thông qua đó, giúp cho toàn bộ cán bộ, công nhân viên của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam có kiến thức pháp luật, nâng cao trách nhiệm của bản thân trong các mối quan hệ pháp luật, xã hội.

Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam cũng thường xuyên tiến hành rà soát và ban hành các văn bản nội bộ để phù hợp với quy định pháp luật hiện hành; tổ chức kiện toàn bộ máy và mô hình hoạt động, phân công trách nhiệm của từng cơ quan, phòng/ban về việc tuân thủ và thi hành pháp luật. Mỗi cơ quan, phòng/ban cũng chủ động xây dựng các kế hoạch hoạt động cụ thể theo đặc thù công việc và tính chất để thực hiện quy chế dân chủ, tích cực kiểm tra và giám sát việc tuân thủ pháp luật. 

21
-0.90  (-4.1%)
Kết thúc phiên
21
Giá tham chiếu
12,800
Khối lượng

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê truy cập

Số người online: 23
Tổng số truy cập: 2969092