Vietnamese English

TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 09/11/2022 sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật Việt Nam

09/11/2022
Triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020, ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – ngày 09/11 hàng năm đã trở thành sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Việc tổ chức ngày Pháp luật hằng năm với mục đích phổ biến, tuyên truyền pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, ý thức tự giác chấp hành, thực thi pháp luật vì tương lai của mỗi người và tiền đồ của đất nước.
Mục đích, ý nghĩa quan trọng của Ngày Pháp luật là để nhân dân thể hiện tinh thần tôn vinh các giá trị, vai trò đặc biệt quan trọng của Hiến pháp, pháp luật trong cuộc sống của mỗi con người và trong sự phát triển của quốc gia, sự hưng thịnh của dân tộc, đồng thời qua đó làm cho tinh thần thượng tôn pháp luật thực sự thấm sâu vào ý thức, hành vi, hoạt động của mọi người dân, của cơ quan, tổ chức và của toàn xã hội.
Hiểu rõ tầm quan trọng của pháp luật đối với hoạt động của doanh nghiệp và thực hiện văn bản số 979/BTP-PBGDP ngày 19/03/2020 của Bộ Tư pháp và Công văn số 1812/UBQLV-PCKS ngày 22/10/2020 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần (Tổng công ty) đã thông qua các buổi sinh hoạt công đoàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục đích và ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11), lồng ghép quán triệt, thực hiện chủ trương, chính sách, nội dung các văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp… Cũng như thực hiện các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan về Ngày Pháp luật qua hệ thống áp phích, băng rôn, cờ phướn tại Tòa nhà trụ sở cơ quan Tổng công ty.
Thời gian qua, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam luôn tích cực phổ biến nội dung các văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là những quy định mới liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam, quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của người lao động, doanh nghiệp như: Bộ luật Lao động 45/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2019, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, Luật Đầu tư được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 15/11/2017, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019,… Ngoài việc phổ biến pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam còn tiến hành phổ biến pháp luật về lao động, môi trường, giao thông, về các vấn đề xử phạt vi phạm cũng như các nội quy, quy chế dưới các hình thức: đăng trên trang thông tin điện tử, đăng bản tin,… Thông qua đó, giúp cho toàn bộ cán bộ, công nhân viên của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam có kiến thức pháp luật, nâng cao trách nhiệm của bản thân trong các mối quan hệ pháp luật, xã hội.
Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam cũng thường xuyên tiến hành rà soát và ban hành các văn bản nội bộ để phù hợp với quy định pháp luật hiện hành; tổ chức kiện toàn bộ máy và mô hình hoạt động, phân công trách nhiệm của từng cơ quan, phòng/ban về việc tuân thủ và thi hành pháp luật. Mỗi cơ quan, phòng/ban cũng chủ động xây dựng các kế hoạch hoạt động cụ thể theo đặc thù công việc và tính chất để thực hiện quy chế dân chủ, tích cực kiểm tra và giám sát việc tuân thủ pháp luật. 
Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tính tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn, đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân công dân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật. Việc tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam là một trong những điều kiện quan trọng thúc đẩy tiến trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Pháp luật chỉ có thể điều chỉnh tốt nhất hành vi khi được chấp hành một cách tự nguyện, thực sự trở thành nhu cầu tự thân, có ý thức của mỗi người.

Kết thúc phiên
Giá tham chiếu
Khối lượng

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê truy cập

Số người online: 160
Tổng số truy cập: 5713988