Vietnamese English

TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 09/11

09/11/2021
Triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – Ngày 09/11 hàng năm đã trở thành sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Việc tổ chức ngày pháp luật hằng năm có mục đích phổ biến, tuyên truyền pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, ý thức tự giác chấp hành, thực thi pháp luật vì tương lai của mỗi người và tiền đồ của đất nước. Ngoài ra, Ngày Pháp luật Việt Nam còn là dịp để đánh giá lại những kết quả đã đạt được và những hạn chế trong hoạt động xây dựng, thi hành pháp luật, góp phần xây dựng và hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật, phù hợp với hoạt động kinh tế - xã hội - văn hóa của quốc gia.
Hiểu rõ tầm quan trọng của pháp luật đối với hoạt động của doanh nghiệp, thực hiện văn bản số 3582/BTP-PBGDP ngày 11/10/2021 của Bộ Tư pháp về việc phối hợp tổ chức hưởng ứng, truyền thông về Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021, Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2021 và Công văn số 1911/UBQLV-PCKS ngày 01/11/2021 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng công ty đã và đang triển khai các hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11.
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Tổng công ty đã chủ động thông qua các buổi sinh hoạt công đoàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục đích và ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam, lồng ghép quán triệt, thực hiện chủ trương, chính sách, nội dung các văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp… Cũng như thực hiện các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan về Ngày Pháp luật qua hệ thống áp phích, băng rôn, cờ phướn, chạy khẩu hiệu trên bảng điện tử tại Tòa nhà trụ sở cơ quan Tổng công ty.

Thời gian qua, Tổng công ty đã triển khai:
- Phổ biến, hướng dẫn áp dụng nội dung các văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là những quy định mới liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 như: Bộ luật Lao động 45/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2019, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019,…
- Sửa đổi, bổ sung các văn bản nội bộ theo quy định pháp luật mới có hiệu lực; - Rà soát và ban hành các văn bản nội bộ để phù hợp với quy định pháp luật hiện hành; 
- Tổ chức kiện toàn bộ máy và mô hình hoạt động, phân công trách nhiệm của từng cơ quan, phòng ban về việc tuân thủ và thi hành pháp luật. 
- Mỗi cơ quan, phòng ban cũng chủ động xây dựng các kế hoạch hoạt động cụ thể theo đặc thù công việc và tính chất để thực hiện quy chế dân chủ, tích cực kiểm tra và giám sát việc tuân thủ pháp luật.
- Đăng tin bản tin pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, sự kiện pháp lý,… 
Ngoài việc phổ biến pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình, Tổng công ty còn tiến hành phổ biến pháp luật về lao động, môi trường, giao thông, về các vấn đề xử phạt vi phạm cũng như các nội quy, quy chế dưới các hình thức: đăng trên trang thông tin điện tử, đăng bản tin, tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong hoạt động thực thi pháp luật... Thông qua đó, giúp cho toàn bộ cán bộ, công nhân viên của Tổng công ty có kiến thức pháp luật, nâng cao trách nhiệm của bản thân trong các mối quan hệ pháp luật, xã hội.
Đồng thời, Tổng công ty cũng chú trọng việc đẩy mạnh giáo dục ý thức và lợi ích của việc tuân thủ, chấp hành pháp luật đến các đơn vị, cá nhân, tổ chức của Tổng công ty khi thực hiện công việc, nhiệm vụ của mình cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Tổng Công ty đã tiến hành tổ chức biểu dương, khen thưởng các phòng ban, cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong công tác thực thi pháp luật, giáo dục pháp luật, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Những thành tích của tổ chức, cá nhân đó góp phần ổn định nề nếp Tổng Công ty, nâng cao chất lượng đời sống an ninh chính trị, an toàn xã hội ngay tại cơ sở.
Bên cạnh đó, Tổng công ty cũng tiến hành phê phán những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy doanh nghiệp và có những hình thức kỷ luật đối với những hành vi đó.
Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 cũng như triển khai Đề án 471 theo Quyết định số 471/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021, Tổng công ty tiến hành ứng dụng công nghệ thông tin để phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua việc: xây dựng, hoàn chỉnh trang thông tin điện tử của Tổng công ty để phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng tủ sách pháp luật để người lao động trong Tổng công ty có thể truy cập tìm hiểu.

Phòng Pháp chế & Kiểm soát nội bộ
17.80
0  (0%)
Kết thúc phiên
17.80
Giá tham chiếu
0
Khối lượng

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê truy cập

Số người online: 38
Tổng số truy cập: 3447868