Vietnamese English

Phòng Kế toán Tài chính

Ông Mai Quý Quảng
Kế Toán Trưởng 

Ông Cao Văn Tiến
Phó Phòng

Bà Nguyễn Thị Minh Thu
Phó Phòng


CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA PHÒNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH:

Là đơn vị chuyên môn tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty trong các lĩnh vực:

1.1. Quản lý tài chính: Tham mưu cho lãnh đạo Tổng Công ty trong lĩnh vực quản lý tài chính theo chính sách chế độ của nhà nước và các qui định của Tổng Công ty cụ thể trong các lĩnh vực sau:
- Phân bổ, quản lý sử dụng các tài sản và các nguồn vốn;
- Quản lý các khoản doanh thu, chi phí;
- Huy động vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Phân phối lợi nhuận và sử dụng các quỹ;
- Quản lý vốn của Tổng công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác;
- Chủ trì xây dựng qui chế quản lý tài chính, tài sản của Tổng công ty và của Công ty mẹ: Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam.

1.2. Quản lý kế toán: Tổ chức thống nhất công tác kế toán trong toàn Tổng công ty (bao gồm Văn phòng Tổng công ty, các đơn vị hạch toán phụ thuộc và các Công ty con) theo đúng các qui định của luật kế toán hiện hành, các chuẩn mực kế toán, nguyên tắc kế toán nhằm:
- Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán;
- Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán;
- Phân tích thông tin, số liệu kế toán; Tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của Tổng công ty;
- Tham mưu cho lãnh đạo Tổng công ty về chế độ kế toán và những thay đổi của chế độ kế toán qua từng thời kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo qui định của pháp luật và của Tổng công ty
- Thực hiện các công việc do Lãnh đạo Tổng công ty giao phó.

Liên kết website

Thống kê truy cập

Số người online: 129
Tổng số truy cập: 5714212